ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 27/09/2021 (θέμα 11ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια 2200 δεσμίδων λευκού χαρτιού των 500 φύλλων διαστάσεων Α4 βάρους 80 γραμ/μ2 και 100 δεσμίδων λευκού φωτοαντιγραφικού χαρτιού των 500 φύλλων διαστάσεων Α3 βάρους 80 γραμ/μ2 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: ΨΥΒΑ469Β7Α-Γ4Ι, ΑΔΑΜ: 21REQ009343071)

δ) Την από 08-10-2021 με αρ. πρ. 10152 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: ΩΘΗΘ469Β7Α-ΨΒ5, ΑΔΑΜ: 21REQ009343105)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80γραμ/μ2 500 φύλλων

2200 δεσμίδες

2.

ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80γραμ/μ2 500 φύλλων

100 δεσμίδες

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 18 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

  

Χρήστος Παπαθεοδώρου 

  

Αντιπρύτανης Οικονομικών

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Συνημμένα:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς