Έγκριση των συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10221/13-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΦΛΥ46Μ924-Ε7Φ, που αφορά την πράξη: “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”, με MIS 5129449, Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Πηνελόπη Φουντεδάκη και ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων την Πέμπτη 29/07/2021

ΩΘ4046Μ924-ΟΟΔ_08.10.2021Έγκριση συμβάσεων απόκτηση 2021 – 2022