Τελικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10221/13-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΦΛΥ46Μ924-Ε7Φ, που αφορά την πράξη: “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”, με MIS 5129449, Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Πηνελόπη Φουντεδάκη και ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων την Πέμπτη 29/07/2021.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ _ΑΡ.ΠΡΩΤ.14856.05.10.2021