ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 19/07/2021 (θέμα 3ο) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρικού δίκυκλου για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: 9ΠΞΩ469Β7Α-6ΡΤ)

δ) Την από 28-7-2021 με αρ. πρ. 9840 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: 6ΡΧ3469Β7Α-Ο0Φ)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού δίκυκλου για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ελάχιστων τεχνικών χαρακτηριστικών/προδιαγραφών:

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΑΖΕΣ

 

ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ

1840mm*680mm*1130mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ

1250 mm

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ

3200W

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥ

3000W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

40ΝΜ(Στον τροχό)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

70KM/H

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

100KM (ΒΆΣΕΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

4,1KWH/100 KM

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ(πλήρως φορτωμένο/ από 0km/hr)

20%

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

 

ΚΙΝΗΣΗ

ΠΙΣΩ

ΤΥΠΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ

ΛΙΘΙΟΥ

ΤΑΣΗ

61,2V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

55Αh (27,5ΑhΧ2)

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12kg / ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

4hrs / ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1000+

ΤΡΟΧΟΙ/ΖΑΝΤΕΣ/ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ

80/90-14

ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ

90/09-14

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ

ΔΙΣΚΟΣ 220mm

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ

ΔΙΣΚΟΣ CBS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 90mm-31mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΔΙΠΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

 Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή βάση των ζητούμενων ελαχίστων προδιαγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 24 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Αντιπρύτανης Οικονομικών

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Συνημμένα:
Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης
Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς