Παροχή Διευκρινήσεων σύμφωνα με τα με αριθ.πρωτ.9989/10-9-2021 και αριθ.πρωτ.10005/15-9-2021 συνημμένα έγγραφά μας, για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου, από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2024 CPV 79713000-5 (υπηρεσίες Φύλαξης), με αριθμό Διακήρυξης 03/2021, αριθ.πρωτ.11809/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:135732. 

Συνημμένα: Παροχή_Διευκρινήσεων__Διακήρυξη_Φύλαξης