Παροχή διευκρινήσεων σύμφωνα με τα συνημμένα με αριθ.πρωτ.9979, 9980, και 9981/9-9-2021 και 9988/10-9-2021 έγγραφά μας,   για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας 29.624,00 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου και των δύο Φυλακίων, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2024. CPV:90911200-8 (υπηρεσίες Καθαριότητας), με αριθμό Διακήρυξης 02/2021, αριθ.πρωτ.11808/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:134638.

Συνημμένα: Παροχή_Διευκρινήσεων_Διακήρυξη_Καθαριότητας