Κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπος μετάφρασης των χορηγούμενων από το Πανεπιστήμιο εγγράφων, που ισχύει από 1ης Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/28.2.2021): ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ