Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                 Αθήνα,   25  -8-2021 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                     Αριθ.Πρωτ.       9882  

Τμήμα Προμηθειών

Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα 

Πληροφορίες: Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα

Τηλ.: 210 920.1441     -2

emailtmima.promithion@panteion.gr 

Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.30-16.00

                                                Προς κάθε ενδιαφερόμενο                                                                                                                            

Συνημμένα : 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας 29.624,00 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου και των δύο Φυλακίων, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2024. CPV:90911200-8 (υπηρεσίες Καθαριότητας), με αριθμό Διακήρυξης 02/2021, αριθ.πρωτ.11808/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:134638. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Λεωφ. Συγγρού 136   – 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληροφορίες:  Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα

Τηλ.: 210-920.1441, -2

e-mail:tmima.promithion@panteion.gr

ΤΙΤΛΟΣ

CPV 90911200-8 (υπηρεσίες Καθαρισμού κτιρίων) 

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας  29.624,00 τ.μ. περίπου συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου και των δύο (2) Φυλακίων.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και σύμφωνα με την Διακήρυξη

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει  της τιμής {χαμηλότερη τιμή}

ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 690.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών κρατήσεων, ήτοι το ποσό των  556.451,61€ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών κρατήσεων,  και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845.

Ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων, ήτοι το ποσό των 185.483,86 € μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών κρατήσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικών ετών 2022 – 2024  σύμφωνα  με την με αριθ.πρωτ. 35344/30-3-2021/Β2 (ΑΔΑ:Ψ3Ζ646ΜΤΛΗ-ΛΑΨ) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για επόμενα οικονομικά έτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από 1-1-2022 έως 31-12-2024 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ηλεκτρονικής ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28η / 9 / 2021,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00:00 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονικά. Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ  (ηλεκτρονική υποβολή)  

Τμήμα Προμηθειών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα Αττικής  (έντυπη υποβολή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηλεκτρονικής αποσφράγισης  

4 / 10 /2021, ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 10:00  π.μ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ε.Ε.Ε.Κ 

24/8/2021 ημέρα Τρίτη 

Αριθμός αναφοράς ENOTICES-tmimapromithion/2021-114782 και Reception Id (εσωτερικό αριθμό αναφοράς) 21-449408-001 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

Αποστολή εγγράφου στις 25-8-2021 για δημοσίευση περίληψης 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 

 

134638 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της Διακήρυξης, ήτοι παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπάρχουν  ειδικές προδιαγραφές.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr στον συστημικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό:134638.

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,  

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 Χρίστος  Κ.  Παπαθεοδώρου