ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τη 19η Συνεδρίαση της 20/07/2021, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

α) Οι εξετάσεις για την αξιολόγηση των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών α΄ και β΄ Κύκλου Σπουδών (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού) θα γίνουν στο σύνολό τους σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου εξ αποστάσεως. Η επίδοση των φοιτητών θα αξιολογηθεί είτε με προφορικές εξετάσεις είτε με γραπτές εξετάσεις είτε με την υποβολή εργασιών.

β) Το Πανεπιστήμιο λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα και νόμιμα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων παραβιάσεως του αδιάβλητου. Θα δοθεί ισχυρή σύσταση στους διδάσκοντες να προβούν σε εξ αποστάσεως προφορική εξέταση με χρήση κάμερας, είσοδο από τον ιδρυματικό λογαριασμό και επίδειξη δελτίου ταυτότητας με φωτογραφία προς ταυτοποίηση. Σε περιπτώσεις που η εξ αποστάσεως προφορική εξέταση δεν είναι εφικτή λόγω π.χ. του μεγάλου όγκου των εξεταζομένων φοιτητών το Πανεπιστήμιο διαθέτει μέσα προς αποτροπή απόπειρας παραβιάσεως του αδιάβλητου.

Ι. Μεταξύ των μέτρων για την πρόληψη φαινομένων λογοκλοπής/αντιγραφής σε γραπτή εξέταση προβλέπεται:

– Να τεθούν θέματα ανοικτών βιβλίων, η απάντηση των οποίων δεν βρίσκεται αυτούσια σε βιβλίο ή σε διαδικτυακή πηγή

– Να δίνονται ισοδύναμης δυσκολίας διαγωνίσματα με διαφορετικά θέματα

– Να μην ακολουθείται η ίδια σειρά ερωτήσεων

– Να δημιουργηθεί Τράπεζα Ερωτήσεων και διαγωνίσματα, όπου οι ερωτήσεις επιλέγονται με τυχαίο τρόπο από την Τράπεζα Ερωτήσεων

– Να δίδεται περιορισμένος χρόνος στους φοιτητές προς αποφυγή δυνατότητας επικοινωνίας με άλλους

– Η πρόσβαση των φοιτητών στο e-class να γίνεται με τους λογαριασμούς τους στο Πανεπιστήμιο

– Οι απαντήσεις να δίνονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρόνο και να αποθηκεύονται στο e-class και

– Να γίνει χρήση του συστήματος «Turnitin» για έλεγχο λογοκλοπής σε αρχεία κειμένου.

ΙΙ. Κατά την εξ αποστάσεως εξέταση θα λάβει αναγκαστικά χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φοιτητών και διδασκόντων. Η επεξεργασία αυτή στηρίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 στοιχ. γ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (εφεξής ΓΚΠΔ). Για την εν λόγω επεξεργασία δεν απαιτείται συγκατάθεση των φοιτητών, αλλά μόνο ενημέρωση τους.

ΙΙΙ. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνονται τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας εκ μέρους του Πανεπιστημίου και των διδασκόντων. Οι διδάσκοντες καλούνται να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή της εξέτασης:

– τις παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο πλατφόρμες

– να μην καταγράφουν την εξέταση και

– η λήψη εικόνας και ήχου θα λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν άλλες πλατφόρμες, που δεν υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο, δεν θα λάβουν τεχνική υποστήριξη εκ μέρους του Πανεπιστημίου.

Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής της εξέτασης από διδάσκοντα ή φοιτητή με τρίτο μέσο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 38 του Ν. 4624/2019. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Οι φοιτητές θα έχουν ενημερωθεί από τον διδάσκοντα πριν από την έναρξη της εξέτασης για τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς/ευπρέπειας, που οφείλει να τηρεί ο φοιτητής στην ψηφιακή εξέταση και τις συνέπειες μη τηρήσεώς τους.

Δεν θα χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του Πανεπιστημίου μέθοδος, η οποία απαιτεί καταγραφή, τήρηση και επεξεργασία της εικόνας των φοιτητών κατά την εξέταση, καθώς εγείρει περισσότερα θέματα προσωπικών δεδομένων παρά συνεισφέρει στο αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων. Θα καταγραφούν μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση στο δίκτυο, όπως το όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Το ηλεκτρονικό αρχείο, που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό του φοιτητή, θα αποθηκευθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων, στις ασφαλείς υποδομές του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση δεν αναιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό γραπτό τους, όπως αυτό ισχύει στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία. Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ασκείται, εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου. Κάθε διδάσκων, αρκετές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης, ενημερώνει τους φοιτητές για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τον οποίο οφείλουν να διαθέτουν, και τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης, που θα χρησιμοποιηθούν, και διερευνά τη δυνατότητα των εξεταζομένων να συμμετάσχουν σε αυτήν.

γ) Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζεται η Πρύτανις, καθηγήτρια κ. Χριστίνα Κουλούρη, με τη συνδρομή των Αντιπρυτάνεων: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγήτριας κ. Πηνελόπης Φουντεδάκη και Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητή κ. Χρίστου Παπαθεοδώρου.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου