Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθ. 83753/Ζ1/12-7-2021, το ΙΚΥ θα προκηρύξει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5070383 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Βλέπετε συνημμένη Απόφαση με Αριθ. 83753/Ζ1/12-7-2021 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3179/19.7.2021), για τους όρους και την διαδικασία επιλογής και παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.  www.iky.gr   για την σχετική Ανακοίνωση-πρόσκληση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.