Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.19/26-5-2021 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΨΕ26469Β7Α-ΑΚ2  και ΑΔΑΜ:21REQ008786929) Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την επιβεβλημένη από το νόμο ανάγκη για ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για 148 ώρες ετησίως και για 370 εργαζόμενους, σύμφωνα με το μέγεθος του Πανεπιστημίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010) όπως ισχύει,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για σύμβαση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / Τ.Κ.17671 Καλλιθέα– Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και τις 25/6/2021, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:30 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.: 9644/18-6-2021».

Συνημμένα:

Η με αριθ.πρωτ.9644/18-6-2021 Πρόσκληση.  

Τα Παραρτήματα σε .word