Ανάθεση για Άμεση επισκευή ανελκυστήρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη συντηρήτρια εταιρεία «START Δ. & Α. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8:«Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή» της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β’/22.12.2008) ‘Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων’, όπως ισχύει σήμερα. Θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9322.02.01 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021.    (ΑΔΑΜ:21SYMV008611859)