Αθήνα, 09./04/2021 – Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 5188 – ΑΔΑ: 90ΞΤ46Μ924-ΜΩΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό MIS 5093141, του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2021, προσκαλεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ένα (1) από τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλογούν 50 θέσεις για όλα τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίες με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (Συνεδρίαση 14η, 30/03/2021) κατανεμήθηκαν ως εξής:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Οκτώ (8) θέσεις

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Επτά (7) θέσεις

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Εννέα (9) θέσεις

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Οκτώ (8) θέσεις

Τμήμα Κοινωνιολογίας Τέσσερις (4) θέσεις

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μηδέν (0) θέσεις

Τμήμα Ψυχολογίας Έξι (6) θέσεις

Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Πέντε (5) θέσεις

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Τρεις (3) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες, οι οποίοι/ες φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του πρώτου κύκλου ενός Τμήματος για τα προπτυχιακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2020-2021. Οι υποτροφίες είναι πλήρεις και το σύνολο ωρών του επιτελούμενου επικουρικού διδακτικού έργου είναι 320 ώρες με αμοιβή 2.600,00 € για κάθε υποτροφία.

Διευκρίνιση για την διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail: grammateia_elke@panteion.gr του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (που πρωτοκολλεί την αίτηση) με κοινοποίηση στην Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 19/04/2021*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: elkepant@panteion.gr.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr), στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/) .

*Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα.

ΑΔΑ 90ΞΤ46Μ924-ΜΩΚ

ΕΝΤΥΠΟ _ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ _ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ