Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με ανοιχτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου και για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2024. (CPV 55300000-3 και συμπληρωματικού CPV 55322000-3), με αριθμό Διακήρυξης 01/2021, αριθ.πρωτ.9217/11-3-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 106210.   (ΑΔΑΜ: 21PROC008284243)

CPVS [55300000-3]-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού, [55322000-3]-Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων. 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ηλεκτρονικής ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  16/4/2021, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00:00 

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr στον συστημικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό:106210. 

Συνημμένα: ΕΔΩ

Η 01/2021 Διακήρυξη 

Το Παράρτημα Γ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε word

Το ΕΕΕΣ

Η Περίληψη της Προκήρυξης όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια