Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου στην εταιρεία «DIMEX ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», με έδρα επί της οδού Μακρυγιάννη 38, Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 143 43, ΑΦΜ 045043394, η οποία υπέβαλε τη μοναδική προσφορά και εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης, και στην τιμή των 1.264,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την από 11/12/2020 προσφορά της.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.ΑΔΑ:6Β5Β469Β7Α-Σ0Δ  και ΑΔΑΜ:21AWRD007975388

Συνημμένα εδώ