Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας  

Αρ. πρωτ. ΔΟΔ: 43/30-12-2020 

(CPV 72416000-9)  

ΑΔΑ:66Η9469Β7Α-7Ω6 και ΑΔΑΜ:20SYMV007962783