Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                                                                                                                                       Αθήνα,  20-11-2020 

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα                                                                                                                                                   Αριθ. πρωτ.:  8337 

Πληροφορίες: Βαρώτσος Αντώνιος 

Τηλ.: 210- 920.1549 

Φάξ: 210-920 1356 

e-mail:avaro@panteion.gr

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

δια της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

                Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κατά τη 6η συνεδρίαση στις 13 Νοεμβρίου 2020 (θέμα 20ο) (ΑΔΑ: Ω1ΔΙ469Β7Α-18Ε)αποφάσισε και ενέκρινε την Αρχική Κατακύρωση του με αριθ.πρωτ 7900/16.10.20 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι & ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΑΔΑ:63Ο2469Β7Α-Γ41 και ΑΔΑΜ:20PROC007489756) , στην εταιρεία «AGtech  Α.Τ.Ε.Ε.», η οποία προσέφερε τη μοναδική πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνον της τιμής. 

Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  71.796,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των 57.900,00€ ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.14174/30.10.2020 μοναδική προσφορά της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9322.02.01 του Ιδρύματος. 

      Κατά της εν λόγω αποφάσεως της Συγκλήτου του Ιδρύματος χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο: 

  1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
  2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

     

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ένστασης και των έννομων αποτελεσμάτων αυτής, εάν δεν υποβληθεί ένσταση, θα αποσταλεί ανακοίνωση-πρόσκληση στην εταιρεία, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Συνημμένα:

Το σχετικό Πρακτικό

Η σχετική απόφαση Συγκλήτου

Η Πρύτανις  

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη 

 Σηνυμμένα: εδώ