Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κάνετε χρήση της εφαρμογής OneDrive, παροχή μέσω του ιδρυματικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου username@panteion.gr για αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων. 

Περισσότερες πληροφορίες στην Υποστήριξη Χρηστών στη σελίδα της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης: OneDrive    

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

Από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης