ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η επαρκής γνώση μιας Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση  για τη λήψη πτυχίου.

Οι γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο είναι:

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ιταλικά
  • Γερμανικά

Σύμφωνα με το παράρτημα Β΄( τίτλοι γλωσσομάθειας – τρόποι απόδειξης /τεύχος ΑΣΕΠ 3/04-02-2021), γίνονται δεκτοί  τίτλοι  και στις παρακάτω ξένες  γλώσσες:

  • Γερμανικά (B2) (Δεν διδάσκονται, γίνονται δεκτοί μόνο τίτλοι σπουδών)

Στην περίπτωση που κάποιος δεν είναι κάτοχος πτυχίου, προϋπόθεση για την απαλλαγή    αποτελεί η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) εξαμήνων σε μια από τις παραπάνω γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.

Οι παλαιοί φοιτητές (εισαχθέντες πριν το ακαδ. ετος 2019-2020) που  κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον  Β2  (σύμφωνα   με την κατάσταση ΑΣΕΠ), έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ισοτιμία και να πάρουν απαλλαγή   από την  υποχρέωση διδασκαλίας.

Οι  φοιτητές  που  κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο  στην Γαλλική – Γερμανική – Ιταλική  γλώσσα  επιπέδου τουλάχιστον  Β2 (σύμφωνα με την κατάσταση ΑΣΕΠ), έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ισοτιμία και να πάρουν απαλλαγή  από την  υποχρέωση διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό με την  από 8 Μαρτίου 2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, όσοι φοιτητές εισαχθούν  από   το  ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση  διδασκαλίας ξένης γλώσσας, μόνο εφόσον κατέχουν τίτλο  εκμάθησης της  Αγγλικής γλώσσας  επιπέδου  τουλάχιστον C1.

Εάν δεν είναι κάτοχοι πτυχίου  επιπέδου C1  και έχουν πτυχίο  επιπέδου Β2 (Lower)  θα πρέπει να παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο επιτυχώς μαθήματα του 5ου και  6ου εξαμήνου στην ξένη γλώσσα.

Η δήλωση του μαθήματος γίνεται πριν την εξεταστική περίοδο.

Η αναγνώριση αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου από δικηγόρο, τίτλου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση γνησιότητας από τον φορέα που έχει εκδώσει το τίτλο.

 Η κατάθεση τίτλου ξένης γλώσσας γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://merimna.panteion.gr και η εισαγωγή στην εφαρμογή θα γίνει με τους κωδικούς του ιδρυματικού λογαριασμού.

Η Ξένη Γλώσσα εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, έτσι θα πρέπει οι τίτλοι ξένης γλώσσας να έχουν κατατεθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σχετικά με κατατακτήριες  και  δήλωση της γλώσσας για τις εξετάσεις  εξαμήνου μπορείτε να ενημερώνεστε παρακολουθώντας τις  ανακοινώσεις  του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας –Ξένες Γλώσσες..

 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ