Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: ΨΝΒΓ469Β7Α-ΛΧ7
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 21/31-8-2020
Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Είδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.