Δείτε εδώ την σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για δύο (2) έτη από 1/6/2020.

ΑΔΑΜ 20SYMV006795647

ΑΔΑ ΩΞ1Π469Β7Α-ΛΜ6