ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.11/10-4-2020 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΩΡΑΘ469Β7Α-ΨΔ4 και ΑΔΑΜ:20REQ006749830) Απόφασης της Συγκλήτου περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την επιβεβλημένη από το νόμο ανάγκη για ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για 140 ώρες ετησίως, σύμφωνα με το μέγεθος του Πανεπιστημίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010) όπως ισχύει, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010).
  Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.   Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη διενέργεια των μετρήσεων, εξετάσεων κλπ.
 • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου: Βλέπετε Παράρτημα Β΄. 
 • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Συνολική δαπάνη ποσού 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καταβληθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 • Η ανωτέρω δαπάνη αναλύεται ως εξής:
  Δαπάνη ποσού 3.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το οικονομικό έτος 2020 και
  Δαπάνη ποσού 2.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία προεγκρίνεται, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2021.
  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικών ετών 2020 και 2021.(ΑΔΑ: ΨΓΥ3469Β7Α-Ψ5Θ και ΑΔΑΜ:20REQ006749923)
 • Διάρκεια σύμβασης: Ένα έτος   από την υπογραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου   (Λεωφόρο Συγγρού 136 / Τ.Κ.17671 Καλλιθέα– Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και τις 5/6/2020, ημέρα   Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:   6798 / 29 -5-2020».

Βλέπετε συνημμένα αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα σε μορφή word.