ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρχικής Κατακύρωσης αποτελέσματος για τον με αριθ. 05/2019 και με αριθ.πρωτ. 5169/19-12-2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό»

       Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κατά τη 8η συνεδρίασή της στις 14 Φεβρουαρίου 2020 (Θέμα 21ο) (ΑΔΑ:Ψ3ΣΣ469Β7Α-ΣΣ7), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 9, 14/1/2020 ενιαίο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης, αποφάσισε και ενέκρινε:

 

(α) Την αρχική κατακύρωση του με αριθ. 05/2019 και με αριθ.πρωτ. 5169/19-12-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για δύο (2) έτη από την υπογραφή της συμβάσεως. (ΑΔΑ:698Ο469Β7Α-3Ψ1 και ΑΔΑΜ:19PROC006072242) CPV:50300000-8, στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COMART Α.Ε.», ΑΦΜ:099935353, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Συγγρού 155 – Νέα Σμύρνη Αττικής, τηλ. 2103416200, με τη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του Διαγωνισμού στο ποσό των 49.104,00 € ευρώ   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , ήτοι το ποσό των 39.600,00 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:103/9-1-2020 Προσφορά της. Ανά έτος το ποσό των 24.552,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , ήτοι το ποσό των 19.800,00 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικών ετών 2020 – 2021.

 

H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ήταν στο συνολικό ποσό των 50.000,000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των 40.322,58 € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ανά έτος, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ήταν στο ποσό των 25.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , ήτοι το ποσό των 20.161,29 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

και (β) Να κληθεί η εταιρεία να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης αρχικής κατακύρωσης, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά και το άρθρο 100 του ν.4412/2016 ότι, σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

 

Κατά της εν λόγω απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του με αριθ. 05/2019 και με αριθ.πρωτ. 5169/19-12-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού και στο άρθρο 127 Ν.4412/2016: Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο:

1. Για δημόσιες συμβάσεις με με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Στη συνέχεια εάν δεν υποβληθεί ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή του Διαγωνισμού. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

Συνημμένα:

Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής – Απόσπασμα της Συγκλήτου του Ιδρύματος (εδώ σε μορφη zip)

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Ισμήνη Α. Κριάρη