Με την αριθ. 18/30-3-2017 (Θέμα 14ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, τροποποιείται η διάρκεια της Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2017, ως ακολούθως: