Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 27 Απριλίου έως την 6 Ιουνίου 2017.

«Αξιολόγηση ή/και την εκτίμηση της αντίληψης περί της Αποτελεσματικότητας Μηχανισμών και Διαδικασιών Φορολογικού Ελέγχου σε περίοδο κρίσης, υπό το πρίσμα του νομοθετικού πλαισίου, του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και της δυνατότητας χρήσης της τεχνολογίας και λοιπών πρακτικών»

 

«Ελεγκτική  & Διακυβέρνηση σχετικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Συνημμένα:TAX-26-4-2017.docx
Συνημμένα:socENTERPR-26-4-2017.docx