Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα
 • Ο κατάλογος των υποψηφίων προς συνέντευξη θα αναρτηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 (αντί της 21ης).
 • Οι συνεντεύξεις για τους/τις υποψήφιους/ες των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας πληρούν τις προϋποθέσεις θα διενεργηθούν (αντί των ημερομηνιών 23-25.09) από

28-30 Σεπτεμβρίου,

10.00-13.00 και 15.00-20.00,

στην

Αίθουσα Γ6

(Νέο Κτίριο, Γ' όροφος)

του Παντείου Πανεπιστημίου


 

 • Τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνουν τη λειτουργία
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
με τίτλο
 
ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ 1180/τ. Β’/19.06.2015).
 
 • Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ, όλων των ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού γίνονται δεκτοί/ές υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμο και αντίστοιχο. Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω). Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/ριών στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.
 • Η διάρκεια σπουδών καλύπτει ενάμισι (1,5) ακαδημαϊκό έτος. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ του πρώτου έτους) οι φοιτητές/ριες παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο ΧΕ εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν διπλωματική εργασία.
 • Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται με αξιολόγηση του ατομικού φακέλου που θα υποβάλουν (βλ. δικαιολογητικά) και συνέντευξη.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση Υποψηφιότητας (την παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία ή τη βρίσκετε στα συνημμένα.
2) Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
3) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) καθώς και το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας, όπου αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου
4) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων/Διακρίσεων (εάν υπάρχουν) και αποδεικτικών Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
5) “Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας” (Personal Statement), περίπου 600 λέξεων όπου ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές
6) Δύο Συστατικές Επιστολές (από διδάσκοντες/ουσες ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητές/ριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου ή και εργοδότες/ριες)
7) Πιστοποιητικό Επάρκειας στην ξένη γλώσσα (επιπέδου όχι κατώτερου του Γ1/C1 (πολύ καλά) σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ
8) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
9) Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας
10) Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»
 
 • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, ώρα 10.00-13.00  και ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2015, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος
Συγγρού 136
Αθήνα, ΤΚ 176 71
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9201047, Φαξ: 210-9201453.
E-mail: avoukelatou@panteion.gr, elpapgar@yahoo.gr, azavos@otenet.gr
 
 
 • Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από

23-25 Σεπτεμβρίου, 10.00-13.00 και 15.00-20.00,

στο

Εργαστήρι Σπουδών Φύλου (Κτήριο Στασινοπούλου, υπόγειο)

του Παντείου Πανεπιστημίου

για τους/τις υποψήφιους/ες των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας έχουν κριθεί πλήρεις.

 • Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2015.
 
 
 
Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ
 
Ελένη Παπαγαρουφάλη
Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 
 •  Για τη δήλωση υποβολής υποψηφιότητας βλ. συνημμένα
Συνημμένα:ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.doc