Χρονική διάρθρωση σπουδών και διαγραφή φοιτητών

 

 

Με το Νόμο 4009/2011, άρθρο 33, παρ. 2,3,4,10,11,12,13, ορίζονται τα σχετικά με τη χρονική διάρθρωση σπουδών.

 


Σύμφωνα με το Νόμο 4327 της 14ης  Μαΐου 2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 33,  «Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα»,  το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.


 

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym