Χρονική διάρθρωση σπουδών και διαγραφή φοιτητών

 

 

Η παρουσίαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3,4,10,11,12,13 του άρθρου 33 και της παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 14 του Ν.3549/2007 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 160/2008 καταργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4009/11, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις ανωτέρω διατάξεις.

Επιμέλεια ανάλυσης: Ιωάννης Βλάσσης, Γραμματέας του Πανεπιστημίου

 


Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 33,  παρ. 2,3,4,10,11,12,13, σχετικά με τη χρονική διάρθρωση σπουδών


1.    « Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.
2.    Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.
3.    Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
4.    [……]
5.    Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
6.    α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Παράδειγμα: φοιτητής που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, έτος εφαρμογής του ν. 4009/11, ολοκληρώνει την κανονική φοίτηση των 8 εξαμήνων στις 31-8-2015 και δικαιούται προσαύξηση 4 εξαμήνων, δηλαδή μέχρι τις 31-8-2017.
Συνεχίζει τη φοίτηση του υπό προϋποθέσεις.

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής

Αριθμός εξαμήνων φοίτησης

Περιγραφή περίπτωσης

Αποτέλεσμα

Σχετική διάταξη

2011-12

2

 Φοιτητής που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ολοκληρώνει την κανονική του φοίτηση (8 εξάμ.) στις 31-8-2015 και δικαιούται προσαύξηση 4 εξαμήνων, δηλαδή μέχρι τις 31-8-2017. 

Μετά τις 31-8-2017, μπορεί να εγγραφεί στα εξάμ. μόνο εφόσον πληροί τους όρους φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Ειδάλλως, θα απωλέσει την φοιτητική ιδιότητα στις 31-8-2017.
 

Περ. α, παρ. 11, άρθρο 33, Ν.4009/11

2012-13

4

2013-14

6

2014-15

8

2015-16

20

2016-17

12

β) Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

Παράδειγμα: φοιτητής που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, έτος εφαρμογής του ν. 4009/11, ολοκληρώνει την κανονική φοίτηση των 8 εξαμήνων στις 31-8-2015 και δικαιούται προσαύξηση 8 εξαμήνων, δηλαδή μέχρι τις 31-8-2019.
Συνεχίζει τη φοίτηση του υπό προϋποθέσεις

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Περιγραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα Σχετική διάταξη
2011-12 2 Φοιτητής μερικής φοίτησης  που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ολοκληρώνει την κανονική του φοίτηση (8 εξάμηνα) στις 31-8-2015 και δικαιούται προσαύξηση 8 εξαμήνων, δηλαδή μέχρι τις 31-8-2019. 
 
Μετά τις 31-8-2019, μπορεί να εγγραφεί στα εξάμηνα μόνο εφόσον πληροί τους όρους φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Ειδάλλως, θα απωλέσει την φοιτητική ιδιότητα στις 31-8-2019. Περ. β, παρ. 11, άρθρο 33, Ν.4009/11      
2012-13 4
2013-14 6
2014-15 8
2015-16 10
2016-17 12

    
7.    Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.
8.    Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή αποδεδειγμένη γνώση της..............»


Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9, σχετικά με την αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος)


[…….]
9. (α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδ.έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Παράδειγμα: φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 18 εξάμηνα -έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004- θα χάσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στις 31-8-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος).

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Περιγραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα Σχετική διάταξη
 Από το ακαδημ. έτος 2002-03 και πριν  > 18 εξάμηνα  
 Φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 18 εξάμηνα, δηλαδή έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

 
 
 
 
 
 
 
 

 * Θα απωλέσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδ. έτους 2013-2014, δηλαδή στις 31-8-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Περ.α, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2003-04  2
 2004-05  4
 2005-06  6
 2006-07  8
 2007-08  10
 2008-09  12
 2009-10  14
 2010-11  16
 2011-12  18
 2012-13    
 2013-14*    
 2014-15      
 2015-16      
 2016-17      

 
β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Παράδειγμα: φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 12 εξάμηνα -έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007- θα χάσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στις 31-8-2015 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος).

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Πειργραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα Σχετική διάταξη
Από το ακαδημ. έτος 2004-05 μέχρι το 2005-06

>12 εξάμ.

<18 εξάμ.

Φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 12 εξάμηνα δηλαδή έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
 
* Θα απωλέσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδ.έτους 2014-2015, δηλαδή στις 31-8-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Περ.β, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11.
 
2006-07 2
2007-08 4
2008-09 6
2009-10 8
2010-11 10
2011-12 12
2012-13    
2013-14    
2014-15*    
2015-16      
2016-17      


                
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Παράδειγμα: φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση μικρότερη των 12 εξαμήνων, εισήχθησαν δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα χάσουν την φοιτητική τους ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Περιγραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα Σχχετική διάταξη
2007-08 2 Φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση μικρότερη των 12 εξαμήνων, εισήχθησαν δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

Θα απωλέσουν την φοιτητική τους ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό.

πχ. Φοιτητής που εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2007-08, στις 31-8-2012 συμπληρώνει 10 εξάμηνα φοίτησης. Θα απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων φοίτησης στις 31-8-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος. (*)

πχ.Φοιτητής που εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, στις 31-8-2012 συμπληρώνει 4 εξάμηνα φοίτησης. Θα απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων φοίτησης στις 31-8-2018, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος. (**)  

Περ.γ, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11.
 
2008-09 4
2009-10 6
2010-11 8         2
2011-12 10        4
2012-13 12        6  
2013-14 14        8  
2014-15* 16      10  
2015-16 18      12  
2016-17 20      14  
2017-18** 22      16  

       
δ) Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.

Παράδειγμα 1ο: Εξετάζουμε τον πίνακα που αναφέρεται στις διατάξεις της περ.α, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11.Υποθέτουμε ότι ο φοιτητής επιθυμεί να διακόψει τη φοίτηση του για 4 εξάμηνα (επιτρέπεται μέχρι και 8 εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη), για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15. Θα απωλέσει τη φοιτητική του ιδιότητα στις 31-8-2016.

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Περιγραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα Σχετική διάταξη
Από το ακαδημ. έτος 2002-03 και πριν >18 εξάμ. Φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 18 εξάμηνα, δηλαδή έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. *Θα απωλέσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδ.έτους 2013-2014, δηλαδή στις 31-8-2014,  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Περ.α και δ, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11.
2003-04 2
2004-05 4
2005-06 6
2006-07 8
2007-08 10
2008-08 12
2009-10 14
2010-11 16
2011-12 18
2012-13 20  
2013-14* 22  
2014-15 24   **Διακοπή φοίτησης για τέσσερα εξάμηνα, θα οδηγήσει σε απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας στις 31-8-2016.          
2015-16** 26  
2016-17 28  

Παράδειγμα 2ο: Εξετάζουμε τον πίνακα που αναφέρεται στις διατάξεις της περ.β, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11. Υποθέτουμε ότι ο φοιτητής επιθυμεί να διακόψει τη φοίτηση του για 2 εξάμηνα (επιτρέπεται μέχρι και 8 εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη), για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Θα απωλέσει τη φοιτητική του ιδιότητα στις 31-8-2016.

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Περιγραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα Σχχετική διάταξη
Από το ακαδημ έτος 2004-05 μέχρι και το 2005-06

>12 εξάμ.

<18 εξάμ.

Φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 12 εξάμηνα δηλαδή έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. *Θααπωλέσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδ.έτους 2014-2015, δηλαδή στις 31-8-2015,  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Περ.β και δ, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11.
2006-07 2
2007-08 4
2008-09 6
2009-10 8
2010-11 10
2011-12 12
2012-13 14  
2013-14 16  
2014-15* 18  
2015-16** 20   ** Διακοπή φοίτησης για  δύο εξάμηνα θα οδηγήσει σε απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας στις 31-8-2016.          
 
2016-17 22  

           
Παράδειγμα 3ο:Εξετάζουμε τον πίνακα που αναφέρεται στις διατάξεις της περ.γ, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11. Υποθέτουμε ότι ο φοιτητής επιθυμεί να διακόψει τη φοίτηση του για 4 εξάμηνα (επιτρέπεται μέχρι και 8 εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη), για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15. Στο πρώτο παράδειγμα θα χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα στις 31-8-2017 και στο δεύτερο παράδειγμα στις 31-8-2020.

 Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Αριθμός εξαμήνων φοίτησης Περιγραφή περίπτωσης Αποτέλεσμα  Σχετική διάταξη
 2007-08  2  Φοιτητές που στις 31-8-2012 συμπλήρωσαν φοίτηση μικρότερη των 12 εξαμήνων, εισήχθησαν δηλαδή από το ακαδημ. έτος 2007-2008 και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.
 
 
 
 
 

 
 
 
Θα χάσουν την φοιτητική τους ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό.

παρ.1. Φοιτητής που εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2007-08, στις 31-8-2012 συμπληρώνει 10 εξάμηνα φοίτησης. Θα απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων φοίτησης στις 31-8-2015.(*)

παρ.2.Φοιτητής που εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, στις 31-8-2012 συμπληρώνει 4 εξάμηνα φοίτησης. Θα απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα με τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων φοίτησης στις 31-8-2018.(**)
 
 
 
 

 
 Περ.γ και δ, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2008-09  4
 2009-10  6
 2010-11  8       2
 2011-12 10      4
 2012-13 12      6
 2013-14 14      8  
 2014-15* 16    10  
 2015-16 18    12    
 2016-17** 20    14    Υποθέτουμε ότι ο φοιτητής επιθυμεί να διακόψει τη φοίτηση του για 4 εξάμηνα (επιτρέπεται μέχρι και 8 εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη), για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15. Στο πρώτο παράδειγμα θα χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα στις 31-8-2017 και στο δεύτερο παράδειγμα στις 31-8-2020.
 
 
 
 2017-18 22    16  
 2018-19 24    18  
 2019-20 26    20  


ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς

 

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym