Φοιτητική ιδιότητα

 

Εγγραφή

Η εγγραφή των πρωτοεισαγωμένων φοιτητών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις γίνεται στο κάθε Τμήμα, σε προθε­σμίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων και με τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος και τα Τμήματα.
 
Οι εγγραφές των φοιτητών των ειδικών κατηγοριών γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Ενδεικτικό και Ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου πλαισίου με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί.
Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαί­ου πτυχίου. Σε ορισμένα Τμήματα το ενιαίο πτυχίο περιλαμβά­νει και κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατατάσσονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα και σε Μαθήματα Επιλογής. Το πρό­γραμμα προπτυχιακών σπουδών κάθε Τμήματος επανεξετά­ζεται και καθορίζεται τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης -ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος κάθε Τμήματος, η οποία κωδικοποιεί τις προτά­σεις των οικείων Τομέων-. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους τα Τμήματα ανακοινώνουν το πρόγραμμα σπουδών του επόμε­νου ακαδημαϊκού έτους.
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μπορούν να περιλαμβάνουν στο ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους, ως μαθήματα εκτός Τμήματος (Μ.Ε.Τ.), μαθήματα που επιλέγουν από άλλα Τμήματα του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου με το οποίο συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η επιλογή των Μ.Ε.Τ. γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζει το Τμήμα που υπάγεται ο φοιτητής.
► Το σχετικό σύνδεσμο έχετε σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου: βλ. Τμήματα
 
 
Δήλωση Μαθημάτων

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν -σε προθεσμίες που καθορίζονται από το Τμήμα-δήλωση επιλογής μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα μαθήματα που συνθέτουν το ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους.
Η υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων που επέλεξε, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων.
► Το σχετικό σύνδεσμο έχετε εδώ: Δηλώσεις μαθημάτων 
 
 
Συγγράμματα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία, σημειώσεις και βοηθήματα για κάθε μάθημα που ο φοι­τητής έχει συμπεριλάβει στη δήλωση του.
Ο φοιτητής μετά τη σχετική δήλωση μαθημάτων, λαμβάνει κου­πόνια και απευθύνεται στα βιβλιοπωλεία που αναγράφονται πάνω σ'αυτά. Σχετική ανακοίνωση εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων.
► Το σχετικό σύνδεσμο έχετε εδώ: Εύδοξος
 
 
Εξετάσεις - Βαθμολόγηση

Οι εξαμηνιαίες εξετάσεις διεξάγονται γραπτά ή προφορικά στο τέλος κάθε εξαμήνου. Σύμφωνα με το νόμο η αποτυχία φοιτητή σε εξαμηνιαία εξέταση, σε μάθημα που δεν επαναλαμβάνεται σε επόμενο εξάμηνο, δεν οριστικοποιείται πριν ο φοιτητής εξετασθεί σε επαναληπτική εξέταση που διεξάγεται το Σεπτέμ­βριο, αμέσως μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο έγινε η εξέταση.
Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με προγράμματα που ανα­κοινώνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
Στη χειμερινή περίοδο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) εξετάζονται τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και στην εαρινή περίοδο (Ιουνίου-Ιουλίου) εξετάζονται τα μαθήματα του εαρινού εξαμή­νου. Το Σεπτέμβριο ο φοιτητής μπορεί να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα στα οποία απέτυχε ή δεν προσήλθε να εξετασθεί (εφόσον έχουν συμπεριληφθείστις σχετικές δηλώσεις μαθημάτων).
Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις και να στηριχθεί σε ενδιάμεσες εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. ασκήσεις, προό­δους, κ.α.). Εκφράζεται σε βαθμολογική κλίμακα 0-10 χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους και με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5).
 
Υποτροφίες -  Βραβεία

Όπως σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια έτσι και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δεν προβλέπονται δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα, για τους Έλληνες φοιτητές. Επίσης στο Πάντειο δεν προβλέπονται δίδακτρα για τη φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Για ιδιαίτερα επιμελείς φοιτητές - οι οποίοι αρίστευσαν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις ή κατά την διάρκεια της φοίτησης στους, διατίθεται σε κάθε Τμήμα ένας αριθμός βραβείων και υποτρο­φιών, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή άλλους φορείς.
Υποτροφίες, Βραβεία καθώς και χορήγηση επιστημονικών βιβλίων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή, παρέχονται σε φοιτητές και φοιτήτριες με κριτήριο την επίδοση τους και την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις προ­ϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
 
Πρακτική άσκηση

Σημαντικό τμήμα των σπουδών των φοιτητών είναι η πρακτική άσκηση η οποία πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Προσφέρει στους φοιτητές σχετική εμπειρία με το αντικείμενο των σπουδών τους και επαφή με την επαγ­γελματική πραγματικότητα.
Η πρακτική άσκηση έχει τρίμηνη περίπου διάρκεια, περιλαμβά­νεται στα μαθήματα επιλογής των φοιτητών και τους χορηγεί διδακτικές μονάδες για τον υπολογισμό του πτυχίου τους.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα Τμήματα που έχουν εντάξει στα προγράμματα τους την πρακτική άσκηση.
► Το σχετικό σύνδεσμο έχετε εδώ: πρακτική άσκηση
 
 
Διπλωματική Εργασία

Σε ορισμένα Τμήματα, ως υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειό­φοιτους στο Πρόγραμμα Σπουδών τους, έχει ενταχθεί η Διπλω­ματική Εργασία. Η Διπλωματική Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγη-σης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές. Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ), οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιό­τητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας, αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή και μεθοδο­λογικό επίπεδο.
 
Πτυχίο

Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση των απαιτού­μενων εξαμήνων φοίτησης που ορίζεται ανάλογα με την κατη­γορία που ανήκει ο φοιτητής (4 - 8 εξάμηνα) και η επιτυχής εξέ­ταση στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του.
Υποχρεωτική παράλληλα είναι η συγκέντρωση τόσων διδακτι­κών μονάδων στο σύνολο και κατά κατηγορία μαθημάτων, όπως ορίζεται από το Τμήμα εγγραφής του φοιτητή.
Επίσης απαραίτητη είναι η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, που πιστοποιείται με εξετάσεις ή με τη χορήγηση ισοτιμίας από την Υπηρεσία Ξένων Γλωσσών.
 
 
 
erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym