Μελέτες και Περιοδικές Εκδόσεις

 

Η δραστηριότητα των Ακαδημαϊκών Μελών του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει:

 

► την έκδοση Μονογραφιών και διεύθυνση / επιμέλεια Συλλογικών Έργων,

► την κυκλοφορία Επιστημονικών Δελτίων, Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων,

► την διεύθυνση Περιοδικών Επιθεωρήσεων.